tel. 74 86 61 264, e-mail: sekretariat.szkola.slone@gmail.com

Nasza szkoła wraz z zaprzyjaźnionym partnerem z Czech – z Deckiem (Decko, Stredlisko Volneho Casu, Nachod) realizuje projekt „Ocalić od zapomnienia” finansowany przez Fundusz Wyszehradzki (Visegrad Fund).

Głównym obszarem naszych zainteresowań w tym projekcie jest: DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ. Chcielibyśmy skupić się na naszej wspólnej historii i odkryć nowe zagadnienia oraz lepiej poznać te, które już zostały odkryte, ale nie zawsze dobrze znane. Nasz teren – Kudowa – Zdrój – Nachod należał do terytoriów niemieckich przed iw czasie II wojny światowej. Dla nas – Polaków historia tych miejsc nie jest dobrze znana. Dzięki różnym projektom edukacyjnym odkryliśmy, że w czasie II wojny światowej w Kudowie – Zdroju i okolicach istniał obóz pracy dla 5000 osób. Niektóre obozy przypominały obozy koncentracyjne. Obóz został wyzwolony przez Czechów i wojska sowieckie w 1945 roku, a więźniowie zostali ewakuowani do Nachodu. W naszych miastach nikt nie zna tej historii. Nie ma żadnych dowodów w miejscach publicznych. Uczniowie naszej szkoły oraz osoby współpracujące z Decko chcą zrealizować projekt edukacyjny mający na celu odkrycie tej historii w datach i przybliżenie jej mieszkańcom. Planujemy 28 uczestników – uczniów w wieku 13-15 lat (po 14 z każdego kraju) i 4 nauczycieli (po 2 z każdego kraju). Jednocześnie chcielibyśmy lepiej poznać naszą historię odwiedzając miejsca w Pradze i Wrocławiu oraz obóz koncentracyjny Gross Rosen. W ramach naszego projektu chcielibyśmy wykonać: – 2 jednodniowe warsztaty po obu stronach granicy dla młodzieży (30 osób) – 3 wycieczki jednodniowe (jedna po polskiej stronie i dwie po czeskiej) – jedno wydarzenie jednodniowe ( po obu stronach granicy) dla mieszkańców i decydentów, aby pokazać tę niesamowitą historię (z niewielką publikacją).

Our school, together with our partner from the Czech Republic – Decko (Decko, Stredlisko Volneho Casu, Nachod) implements the project „Save from oblivion” financed by the Visegrad Fund.

Our main area of interest in this project is: HERITAGE AND REMEMBRANCE. W would like to concentrate on our common history and discover some new issues and learn better those which are already discovered but not always well known. Our area – Kudowa – Zdrój – Nachod belonged to German terytories before and during WWII. For us – Poles the history of those places is not well known. Thanks to different educational project we discovered that during WWII there was a work-camp for 5000 people in Kudowa – Zdrój and surrandings. Some camps where almost like concentration camps. Camp was liberated by Czechs and Soviet army in 1945 and prisoner wehere ecacuated to Nachod. In our cisties noone knows that history. There are no evidence in plublic places. Students from our school and those who colaborate with Decko would like to do an educational project to dicover this history in datels and make it more known among inhabitants. We plan 28 participants – students age 13-15 (14 from each country) and 4 teachers (2 from each country). At the same time we would like to get to know better our history visiting places in Prague and Wrocaw and concentration camp Gross Rosen. In our project we would like to do: – 2, one days workshops on both sides of the border for participationg youth (30 persons) – 3 one day trips (one on Polish side and two on Czech) – one 1- day event (on both side of the border) for inhabitans and decision makers to show this amazing history (with small publication).