tel. 74 86 61 264, e-mail: sekretariat.szkola.slone@gmail.com

ZAKOŃCZONE

„Superkoderzy”

Od września 2020 roku klasa VII dołączyła do grona #SuperKoderów. Jest to projekt finansowany przez fundację Orange. #SuperKoderzy to świetna zabawa programowania, robotyki oraz nauka nowych technologicznych rozwiązań. 22 uczniów pod opieką Joanny Mikusek-Przystajko będzie odkrywać fizykę, a towarzyszyć im będą dwa białe Photony. Odkrywanie fizyki to nauka kreatywności, kodowania oraz łączenia przyjemnego z pożytecznym.

„Projekt Erasmus+, Eko-lokalnin 2.0, projekt Europejskiego Korpusu Solidarności. ”

Projekt Eko-lokalni 2.0 realizowany jest przez 5 wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności związanych blisko ze szkołą w Słonem. Trwa przez cały rok szkolny 2021/2022 i zakłada on serię zdarzeń, które pozwolą lokalnej społeczności na poszerzenie wiedzy o wyzwaniach ekologicznych i sposobach działania, aby żyć bardziej ekologicznie.

Program POWER „Myśl globalnie – działaj lokalnie”

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowany w ramach programu POWER „Myśl globalnie – działaj lokalnie”
Projekt realizowany jest we współpracy z dwoma szkołami – pierwsza to szkoła Leonadro z Niemiec, z Jeny oraz szkoła Aukstelke z Litwy. Projekt ma trwać rok i zakłada 2 wymiany, łącznie dla 20 uczniów – jedna na Litwie we wrześniu 2021r. oraz jedną w Niemczech wiosną 2022.

Fundacja PZU z Kulturą

Projekt „Magia teatru dla najmłodszych”, który współfinansuje Fundacja PZU. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży uczęszczającej do Społecznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kudowie – Zdroju. Dzięki projektowi wszyscy uczniowie i uczennice odwiedzą Wrocławski Teatr Lalek, wezmą udział w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu a już w Kudowie, zainspirowani kontaktem ze sztuką stworzą swe własne, klasowe teatrzyki, które pokażemy szerszej publiczności. Projekt potrwa do kwietnia 2022r.

Przestrzeń dla Przyrody

Dzięki zaangażowaniu 4 uczennic z klasy 4, 5 i 6 szkoła otrzymała I nagrodę w konkursie Przestrzeń dla Przyrody, który organizowany był przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności w tworzeniu przestrzeni dla przyrody i przygotowanie planu zagospodarowania terenu z wykorzystaniem naturalnej roślinności w najbliższym otoczeniu, tzn. na terenie szkoły lub terenach przyległych. Dzięki nagrodzie wiosną 2022 przy szkole powstanie ogród :).

Projekty wspierane przez Gminę Kudowa – Zdrój

W 2021 dzięki współpracy Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” z Gminą Kudowa – Zdrój realizowane są dwa projekty : „Z ekologią na Ty!” Oraz „Aktywni i nieobojętni!”. Projekty te wspierają edukację ekologiczną oraz działalność szkolnego wolontariatu.

Projekt szkoleniowy dla nauczycieli

W roku szkolnym 2021/22 szkoła realizuje projekt finansowany z Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), z Funduszy Islandii, Liechteinstain i Norwegii. W ramach szkolenia z islandzkimi trenerami nauczyciele naszej szkoły poznają tajniki zindywidualizowanego diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci.

„Familijne LOWE”

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w 2019 i 2020 roku realizuje projekt „Familijne LOWE”, który jest kontynuacją naszych doświadczeń w prowadzeniu i wspieraniu Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji.
Tym razem jesteśmy partnerem w projekcie wspierając proces szkoleniowy, wyboru wniosków i wspierania przyszłych ośrodków LOWE.

LOWE to projekt innowacyjnych działań na rzecz społeczności lokalnych i centrum edukacji nieformalnej, który przyczyni się do podniesienia kompetencji osób dorosłych. Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności potrzebnych na rynku pracy szczególnie na terenach w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej.

Projekt realizowany jest dzięki Ministerstwu Edukacji i Nauki przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

„Lokalnie o edukacji globalnej”

Od września 2019r. w naszej szkole mają miejsca rożne wydarzenia w ramach projektu Lokalnie o edukacji globalnej. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Fundację Edukacja dla Demokracji. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu nasi uczniowie we wrześniu mogli wziąć udział w akcji Góry są w porządku. W październiku w szkole odbyły się warsztaty ekologiczne dla uczniów wszystkich klas. Po warsztatach każda z klas przygotowała plakat z pomysłami dotyczącymi ekologii. Pod koniec października oraz na początki listopada naszą szkołę odwiedził uchodźca z Syrii oraz imigranta z Kenii. Część warsztatów prowadzona była w języku angielskim. W listopadzie odbyła się Żywa Biblioteka oraz wystawa prezentująca ich prace w kontekście edukacji globalnej. Prace uczniów wystawione zostały w Pijalni Wód w Parku Zdrojowym.
Celem projektu było przygotowanie uczniów do odbioru treści z zakresu edukacji globalnej oraz poszerzenie perspektywy myślenia i postrzegania problemów w wymiarze globalnym.

„Naszej jedno miasto: Kudowa Zdrój – Nachod”

We start a new project funded by Visegrad Fund „Our one city: Kudowa – Zdrój – Nachod” with our parter school in Nachod!

The main base for the project and its activities is the European City Kudowa – Zdrój – Nachod and its Strategy for Development. Document from 2012 states clearly that both sides of the border should do all the efforts to strengthen transborder collaboration also in the field of youth, education, culture and sport. What is crucial both sides should use existing infrastructure and exchange in its use and development. Base of above mentioned strategy and growing atmosphere of integration both partner schools would like to strengthen their efforts in joint process of building one city – European City Kudowa – Zdrój – Nachod. This project aims in building one year of joint activities in the area of language, culture and sport between students of both schools. Within the project we will share our infrastructure, teachers, know – how, good practices and give chance our students to develop new skills and obtain new knowledge. Thanks to the implementation of this project we will help youth people to meet, learn each other languages, have fun in sports and cultural activities and finally overcome stereotypes which exist on both sides of the border.

Zaczynamy kolejny projekt międzynarodowy – tym razem wraz ze szkołą z Nachoda realizujemy projekt „Nasze jedno miasto: Kudowa – Zdrój – Nachod” finansowany przez Fundusz Wyszehradzki.

Główną bazą projektu i jego działań jest Europejskie Miasto Kudowa – Zdrój – Nachod i jego Strategia Rozwoju. Dokument z 2012 r. wyraźnie stwierdza, że obie strony granicy powinny dołożyć wszelkich starań, aby wzmocnić współpracę transgraniczną również w dziedzinie młodzieży, edukacji, kultury i sportu. Najważniejsze, aby obie strony korzystały z istniejącej infrastruktury i wymieniały się jej wykorzystaniem i rozwojem. Celem tego projektu jest zbudowanie jednego roku wspólnych działań w dziedzinie języka, kultury i sportu między uczniami obu szkół. W ramach projektu podzielimy się naszą infrastrukturą, nauczycielami, know-how, dobrymi praktykami i damy szansę naszym studentom na rozwijanie nowych umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy. Dzięki realizacji tego projektu pomożemy młodzieży spotkać się, uczyć się języków obcych, bawić się w zajęciach sportowych i kulturalnych i wreszcie przezwyciężyć stereotypy, które istnieją po obu stronach granicy.

 Odnośnik do strony Visegrad Fund

 

Mega Misja Fundacji Orange

Nasza szkoła w roku 2018/2019 realizuje projekt MegaMisji. MegaMisja to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. A wszystko w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty. Dlatego warto zachęcać dzieci do poznawania zasad bezpiecznego internetu oraz przygotować je do korzystania z komputera i wykorzystania nowych mediów w sposób pożyteczny. Można to robić poprzez zabawy edukacyjne, w grupie i w szkole, gdzie najmłodsi spędzają dużo czasu.
Projekt finansuje Fundacja Oragne

 

„Wspieranie osób starszych” Fundacji Orlen Dar Serca

Projekt realizowany w 2018/2019 przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” – organ prowadzący szkołę. Dzięki dofinansowaniu z Fundacji Orlen Dar Serca w szkole prowadzone są działania międzypokoleniowe: spotkania, warsztaty, mobilna biblioteka.
Projekt ma uwrażliwić uczniów na potrzeby osób starszych w najbliższym otoczeniu

 

Budowa miejsca spotkań – infrastruktura rekreacyjna na terenie Kudowy – Zdroju, dzielnicy – Słone, w ramach Lokalnej Grupy Działania

Dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Kłodzka Wstęga Sudetów” Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” polepszyło infrastrukturę wokół szkoły. Teraz uczniowie (i nie tylko) mogą korzystać ze stołów szachowych lub stołu do tenisa stołowego. Można też odpocząć na nowych ławkach. Wszystko to służy nie tylko uczniom szkoły ale także lokalnej społeczności.

czytaj więcej

 

„Klub reporterów” w programie Równać Szanse

Projekt realizowany w 2019 przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” – organ prowadzący szkołę dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności (program „Równać Szanse”). Celem projektu jest zdobycie przez grupę młodzieży z Kudowy – Zdroju umiejętności dziennikarskich, rozwinięcie samodzielności i zdolności do pracy w grupie.

czytaj więcej

Erasmus + „Media Clubs”

W okresie III 2019 – VIII 2020 szkoła będzie realizować kolejny projekt w ramach Erasmus+ „Media Clubs”. Projekt jest wspólnym dziełem 6 grup młodzieży z Polski, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Litwy i Grecji, które aktywnie działają w sferze mediów.

czytaj więcej

 

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji dla dorosłych

Społeczny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kudowie – Zdroju, na Słonym od 2017 prowadzi Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – projekt skierowany dla dorosłych.
Realizacja projektu możliwa jest dzięki współpracy z Politechniką Wrocławską, Ministerstwem Edukacji Narodowej i finansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
Celem projektu jest otworzenie szkoły już nie tylko dzieci ale także dla dorosłych mieszkańców Kudowy – Zdroju. Marzy nam się, aby dorośli sami dali najlepszy przykład dzieciom i wnukom, że uczymy się całe życie a nauka może być i zabawą i sposobem na własny rozwój.
W ramach projektu przeprowadzone są zajęcia języka angielskiego i czeskiego, bogaty program warsztatów i spotkań w tym warsztaty z pedagogami poświęcone kwestiom wychowawczym. Szczegółowy program dostępny jest w szkole oraz na FB szkoły. Więcej szczegółów można otrzymać kontaktując się z nami mailowo na adres dyrektor.szkola.slone@gmail.com i telefonicznie 789018797.

 

Erasmus + „Global Education for Global World”

Nasza szkoła przystąpiła do europejskiego programu Erasmus +.
Projekt „Global Education for a Global World” realizujemy przez dwa lata od września 2017r. W partnerstwie uczestniczą szkoły z Litwy, Rumunii, Hiszpanii, Turcji i Polski. Mamy przyjemność współpracować ze szkołami, które mają wspaniałą historię. Tematem projektu sa sprawy globalne i szeroko rozumiana edukacja we współczesnym świecie. Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie będą mierzyć się z różnymi tematami społecznymi, będą poznawać różnego rodzaju mechanizmy oraz warunki występujące we współczesnymi społeczeństwie, a także spotykać się z ciekawymi ludźmi.

Budżety obywatelskie

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu lokalnej społeczności szkoła już trzykrotnie (edycja 2017, 2018 i 2019) zdobyła fundusze w ramach budżetu obywatelskiego: na plac zabaw i jego rozbudowę a także na remont łazienek dla chłopców.

 

Erasmus 2bEco

Kolejny Erasmus w szkole na Słonem
Uczniowie Społecznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kudowie – Zdroju uczestniczyli w kolejnej już wymianie międzynarodowej Erasmus +.
Tym razem to my gościliśmy rówieśników z Europy, ale postanowiliśmy pokazać im inny, równie piękny jak Ziemia Kłodzka zakątek Polski – Tatry i Kraków.
Tematem Erasmusa 2bEco była ekologia i to, jak w codziennych działaniach młodzieży wpleść edukację ekologiczną. Młodzież opracowywała scenariusze swych działań w 4 różnych krajach, wymieniała się doświadczeniami a także szukała inspiracji, m.in.: w Centrum Edukacyjnym Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Teraz nasi uczniowie zrobią „ekologiczny audyt” szkoły i zabierzemy się wspólnie za zmienianie jej na bardziej ekologiczną.

Matematyka jest wszędzie

„Matematyka jest wszędzie” – hasło, które towarzyszy naszym uczniom od września 2017r. i już w kolejnym roku szkolnym jest kontynuowane. Dzięki wsparciu finansowemu programu Erasmus +, Europejskiego Korpusu Solidarności „Eko-lokalni 2.0” został zorganizowany po raz V Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Matematyka jest wszędzie”. Tym razem uczennice i uczniowie wyruszyli w podróż po świecie. Rozwiązując zadania matematyczne zetknęli się z problemami globalnymi, takimi jak sprawiedliwy handel, zalewane wyspy, ginące gatunki, duża ilość wody potrzebna do produkcji ubrań.

czytaj dalej